دانلود- زمین لرزه

دانلود- ساختار بلوری جامدات

دانلود- سنگ آذرین

دانلود- سنگ شناسی رسوبی

دانلود- سنگتراشی

دانلود- سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات

دانلود- سیستمهای كنترل محیط زیست

دانلود- شناخت و بررسی انواع شیشه های اپتیكی

دانلود- شناسایی زمین های نمک دار

دانلود- شوینده ها و محیط زیست

دانلود- فرسایش و راههای مقابله با آن

دانلود- قالبگیری اشیاء گداخته

دانلود- كاربرد ژئوفیزیك در صنعت نفت

دانلود- كاهش آلودگی زیست محیطی با كاربرد الكل در سوخت خودرو

دانلود- كلیات سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی

دانلود- كیفیت آب و آلودگی های آن

دانلود- محلول بافر

دانلود- مدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیال

دانلود- مدیریت صنعتی كاربرد كنترل كیفیت در صنایع شوینده

دانلود- مراحل تصفیه فاضلاب در پالایشگاه